Fish Names in Tulu

mIn'lu

learn tulu

Sardine - bUtai (Boothai)

learn tulu

Mackerel - banguDae

learn tulu

Ladyfish - kAnae

learn tulu

Pomfret - mAnji (Maanji)

learn tulu

Silverfish - bolenjir

learn tulu

Anchovy/White bait 

- kollatar (Kollathar)

learn tulu

Kingfish or Seerfish - anjal

learn tulu

Baby Shark - tATae (Thaatae)

learn tulu

Shark - balyAr (Balyaar)

learn tulu

Squid - boNDAs (Bondaas)

learn tulu

Crab - denji

learn tulu

Prawn - eTTi

learn tulu

Clams / Cockles - marvai (Marwai)

learn tulu

Mussels - pacchilae

learn tulu

Solefish - nang

learn tulu

Pearlspot / Green Chromide 

- irpae

learn tulu

Orange Chromide - channadakkae

learn tulu

Catfish - tEDae (Thedae)

learn tulu

Asian catfish - muguDu

learn tulu

Flathead - balchaT

learn tulu

Stingray - torakae (Thorakae)

learn tulu

Golden Anchovies - maNDeli

learn tulu

Pink Perch/Fin Bream - madimAl

learn tulu

Croaker Fish - koDDai

learn tulu

Yellow Croaker - kallUr

learn tulu

False Trevally - aDae mIn

learn tulu

Reef cod - muru mIn (Murumeen)

learn tulu

Cobia - melugu

learn tulu

Red Snapper 

- kemberi/temberi

learn tulu

Black Snapper - kyAvoji

learn tulu

Ilish / Hilsa - svADi (Swadi)

learn tulu

Garfish - kOnti (Konthi)

learn tulu

Barramundi / Sea bass 

- kolenji / moDavu

learn tulu

Leather skin /queen fish -palai mIn

learn tulu

Tuna - kedar

learn tulu

Salmon - pArae/rawas

learn tulu

Silver biddy/Silver perch - payyae

learn tulu

Pony fish/ Silver belly - kurchi

learn tulu

Lizard fish - araNae mIn

learn tulu

Malabar trevally - kaDuvai

learn tulu

Deep body sardine - erabai

learn tulu

Wolf dorab herring /Ribbon fish 

/Silver barfish - kaDal bAlae

learn tulu

Snakehead - moDenji

learn tulu

Black-spot barb - kijan

learn tulu

Eel - puriyol

learn tulu

abroni

No comments:

Post a Comment